Antibioticaresistentie

Een zorg voor
nu en later

Regionale taken Holland West

Antibioticaresistentie (ABR) is wereldwijd een toenemend probleem en een van de grootste uitdagingen voor de mondiale gezondheidszorg. In Nederland zijn resistentiecijfers nog relatief laag in vergelijking met andere landen. Ook hier neemt echter de resistentie toe en zijn maatregelen nodig om verdere stijging en verspreiding tegen te gaan.

Antibioticaresistentie blijft niet beperkt tot een persoon of instelling. Daarom is er in Nederland gekozen voor het One Health principe, een domein overschrijdende aanpak gericht op de domeinen humaan, dieren, voedsel en milieu. (zie ook rivm.nl en rivm.nl).

Inmiddels zijn er 10 regionale ABR Zorgnetwerken ingericht die zich specifiek richten op het humane domein. Zij hebben van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de opdracht gekregen om het ontstaan en de verspreiding van resistente bacteriën tegen te gaan. Hiermee dragen ze bij aan de landelijke doelstelling van het terugdringen van ABR. Samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders in de langdurige, curatieve en publieke sector is hiervoor cruciaal. Iedere zorgaanbieder of zorgprofessional in de regio valt daarom binnen de scope van het zorgnetwerk en wordt gezien als netwerkpartner. Het betreft hier onder andere (medewerkers van) publieke gezondheid, huisartsenzorg, ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en apothekers.

Het doel van de ABR zorgnetwerken is om de samenwerking tussen deze zorgpartijen in de regio te stimuleren, transparantie en communicatie tussen instellingen te bevorderen, regionale risico’s op het gebied van ABR in beeld te brengen, infectiepreventie op een hoger peil te brengen en gepast voorschrijven van antibiotica te stimuleren.

In onze regio, ABR Zorgnetwerk Holland West, zijn de eerdergenoemde partijen vertegenwoordigd in de stuurgroep. Ook is er een regionaal coördinatieteam (RCT) ingericht met verschillende inhoudsdeskundigen uit de regio.

Om antibioticaresistentie tegen te gaan zijn er vanuit het Ministerie van VWS de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Halvering van het aantal infecties die veroorzaakt worden door zorg voor patiënten;
  • Minimaal 50% minder gebruik van onjuist voorgeschreven antibiotica;
  • Aantoonbare verdere vertraging van het ontstaan en verspreiding van multiresistente bacteriën in de zorg;
  • Meer internationale samenwerking om de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan;
  • Het aantal infecties en sterfgevallen door antibioticaresistentie binnen Nederland blijft gelijk of daalt;
  • Geen verdere afname van mogelijkheden om patiënten met infecties door resistentie bacteriën te behandelen. (bron: rijksoverheid.nl)

Het ABR zorgnetwerk Holland West heeft deze doelstellingen gebundeld in 4 thema’s waar wij ons de komende twee jaar op gaan richten:

  1. Regio kennen en betrekken
  2. Informatie delen
  3. Antibiotic stewardship (een voortdurend streven naar juist gebruik van antibiotica en effectieve hygiëne maatregelen)
  4. Kennis en advies